Kajian Aplikasi Bahan dengan Konduktivitas Listrik Tinggi untuk Meningkatkan Unjuk Kerja Baterai Ion Litium

Susanto Sigit Rahardi

Abstract


Review on technology of lithium-ion batteries material was aimed to study the effect of high electrical conductivity material, material structure and composite construction on the significant improvement of lithium ion batteries performance. Intrinsic and extrinsic strategies can be potentially applied. In general, there are trends that engineering of longitudinal morphology active materials, the application of specialized carbon-based materials such as carbon nanotubes and graphene, and nanocomposites give significant improvement on the performance of lithium-ion batteries.


Kajian teknologi bahan baterai ion litium ditujukan untuk mempelajari pengaruh bahan berkonduktivitas listrik yang tinggi, struktur bahan dan konstruksi komposit terhadap peningkatan secara nyata unjuk kerja baterai ion litium. Strategi intrinsik dan ekstrinsik dapat ditempuh untuk mencapai tujuan ini. Perkembangan teknologi secara umum menunjukkan kecenderungan bahwa rekayasa bahan aktif bermorfologi memanjang, penggunaan karbon khusus seperti carbon nanotubes dan graphene, dan nanokomposit  memberikan dampak nyata terhadap unjuk kerja baterai ion litium.Keywords


baterai ion litium, konduktivitas listrik

Full Text:

PDF

References


Zhang YiDi, LI Yi, Xia Xinhui, Wang XiuLi, Gu ChangDong, Tu JiangPing “High Energy Cathode Materials for Li-ion Batteries: A Review of Recent Development”, Science China, Technological Sciences, vol.58, No.11 , pp. 1809-1828, 2015.

Prem Kumar, Sri Devi Kumari, Manuel Stephan, “Carbonaceous Anode Materials for Lithium-ion Batteries – The Road Ahead”, Journal of The Indian Institute of Science, vol.89:4, pp. 393-424, 2009.

Y.H. Chen, C.W. Wang, G. Liu, X.Y. Song, V.S. Battaglia, A.M. Sastry, “Selection of Conductive Additives in Li-ion Battery Cathodes”, Journal of The Electrochemical Society, 154(10), A978-A986, 2007.

YaZhou Wang, Xuan Shao, Haiyan Xu, Ming Xie, SiXu Deng, Hao Wang, JingBing Liu, Hui Yan, “Facile Synthesis of Porous LiMn2O4 Spheres as Cathode Materials for High Power Lithium Ion Batteries”, Journal of Power Sources, vol.226, pp. 140-148, 2013.

Wei Bo Hua, Xiao Dong Guo, Zhuo Zheng, Yan Jie Wang, Ben He Zhong, Baizeng Fang, Jia Zhao Wang, Shu Lei Chou, Heng Liu, “Uncovering a Facile Large Scale Synthesis of LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2 Nanoflowers for High Power Lithium-ion Batteries”, Journal of Power Sources, vol.275, pp. 200-206, 2015.

Yuan Xue, Zhenbo Wang, Lili Zheng, Fuda Yu, Baosheng Liu, Yin Zhang, Ke Ke, “Investigation on Preparation and Performance of Spinel LiNi0.5Mn1.5O4 with Different Microstructures for Lithium-ion Batteries”, Nature-Scientific Reports, 5:13299, pp. 1-11, 2015.

Xi Ke, ZhuoZhuo Zhao, Jun Liu, Liying Liu, Zhicong Shi, Yunyong Li, Lingyu Zhang, Haiyan Zhang Zaiping Guo, “Spinel Oxide Cathode Material for High Power Lithium Ion Batteries for Electrical Vehicles”, Energy Procedia, 88, pp. 689-692, 2016.

Tauseef Anwar, L Wang, Li Jiaoyang, Wang Chen, Rizwan Ur Rehman Sagar, Liang Tongxiang, “Lithium Storage Study on MoO3-grafted TiO2 Nanotube Arrays”, Applied NanoScience, 6, pp. 1149-1157, 2016.

Ian D. Johnson, Ekaterina Blagovidova, Paul A. Dingwall, Dan J.L. Brett, Paul R. Shearing, Jawwad A. Darr, “High Power Nb-doped LiFePO4 Li-ion Batteries Cathodes; Pilot Scale Synthesis and Electrochemical Properties”, Journal of Power Sources, vol.326, pp. 476-481, 2016.

Chueh Liu, Changling Li, Kazi Ahmed, Zefer Mutlu, Cengiz S. Ozkan, Mihrimah Ozkan, “Template Free and Binderless NiO Nanowire Foam for Li-ion Battery Anodes with Long Cycle Life and Ultrahigh Rate Capability”, Nature- Scientific Reports, 6:29183, pp. 1-8, 2016.

Ting Feng Yi, Xiao Han, Shuang Yuan Yang, Yan Rong Zu, “Enhaced Electrochemical Performance of Li-rich Low-CoLi1.2Mn0.56Ni0.16Co0.08-xAlxO2 (0≤x ≤0.08) as Cathode Materials”, Science

China Materials, Science China Press and Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 59(8), pp. 618-628, 2016.

M. Sternad, M. Foster, M. Wilkening, “The Microstructure Matters: Breaking Down The Barrier with Single Cystalline Silicon as Negative Electrode in Li-ion Batteries”, Nature - Scientific Reports, 6:31712, pp. 1-8, 2016.

Pan Han, Tao Yuan, Long Yao, Zhuo Han, Junhe Yang, Shiyou Zheng, “Copper Nanoparticle-incorporated Carbon Fiber as Free-standing Anodes for Lithium-ion Batteries”, Nanoscale Research Letters, 11:172, pp. 1-8, 2016.

Xing Teng, Yusheng Yang, Qi Liu, Hongliang Xu, Lei Wang, Borong Wu, Chuan Wu, Feng Wu, “Influence of Adhesive System on Performance of SiO/C Lithium-ion Battery”, EDP Sciences, MATEC Web of Conferences, 34, 01007, pp.01007-p.1–01007-p.6, 2015.

Haijun Huang, Guangshuai Han, Jingying Xie, Quansheng Zhang, “The Effect of Commercialied Binders on Silicon Oxide Anode Material for High Capacity Lithium Ion Batteries”, International Journal of Electrochemical Science, 11, pp. 8697-8708, 2016.

Darjen Liu, Li Chun Chen, Ta Jo Liu, Tan Fan, Erh Yeh Tsou, Carlos Tiu, “An Effective Mixing for Lithium Ion Battery Slurries”, Advances in Chemical Engineering and Science, 4, pp. 515-528, 2014.

Nam Hee Kwon, “The Effect of Carbon Morphology on The LiCoO2 Cathode of Lithium Ion Battries”, Solid State Sciences, 21, pp. 59-65, 2013.

Benedicte Eikeland Nilssen, “Stability of Conductive Carbon Additives for High-voltage Li-ion Battery Cathodes, Master Thesis, Chemical Engineering and Biotechnology, Department of Materials Science and Engineering, Norwegian University of Science and Technology”, Norwegia, 2014.

C-NERGY TIMCAL Graphite, “Specialty Graphite for Positive Electrodes of Lithium-ion Batteries”, IMERYS Graphite & Carbon Switzerland Ltd., 2016.

Seung Woo Lee, Naoaki Yabuuchi, Betar M. Gallant, Shuo Chen, Byeong Su Kim, Paula T. Hammond, Yang Shao Horn, “High-power Lithium Batteries from Functionalized Carbon-nanotube Electro des”, Nature Nanotechnology, vol.5, pp. 531-537, 2010.

Zhili Xioang, Young Soo Yun, Hyoung Joon Jin, “Application of Carbon Nanotubes for Lithium Ion Battery Anodes, Materials”, MDPI Open Access Switzerland, 3, pp. 1138-1158, 2013.

Xiao Tang, S. Savut Jan, Yanyan Qian, Hui Xia, Jiangfeng Ni, Serguei V. Savilov, Serguei M. Aldoshin, “Graphene Wrapped Ordered LiNi0.5Mn1.5O4 Nanorods as Promising Cathode Material for Lithium-ion Batteries”, Nature - Scientific Reports, 5:11958, pp. 1-10, 2015.

Xiaofei Zhang, Ruben Simon Kühnel, Huating Hu, Dominik Eder, Andrea Balducci, “Going Nano with Protic Ionic Liquids – The Synthesis of Carbon Coated Li3V2(PO4)3 Nanoparticles Encapsulated in A Carbon Matrix for High Power Lithium-ion Batteries”, Nano Energy, 12, pp. 207-214, 2015.

Xin Fang, Chenfei Shen, Mingyuan Ge, Jiepeng Rong, Yihang Liu Anyi Zhang, Fei Wei, Chongwu Zhou, “High-power Lithium Ion Batteries Based on Flexible and Light-weight Cathode of LiNi0.5Mn1.5O4/Carbon Nanotube Film”, Nano Energy, 12, pp.43-51, 2015.

Bin Wang, Chuangang Hu, Liming Dai, “Functionalized Carbon Nanotubes and Graphene-based Materials for Energy Storage”, Chemical Communication, Royal Society of Chemistry, vol.89:4, pp. 393-424, 2016.

Yi Cai, Hong En Wang, Shao Zhuan Huang, Jun Jin, Chao Wang, Yong Yu, Yu Li, Bao Lian Su, “Hierarchical Nanotube-constructed Porous TiO2-B Spheres for High Performance Lithium Ion Batteries”, Nature - Scientific Reports, 5:11557, pp. 1-8, 2015.

Ying Liu, Alessandro Palmieri, Junkai He, Yongtao Meng, Nicole Beauregard, Steven L. Suib, William E. Mustain, “Highly Conductive In-SnO2/RGO Nano-heterostructures with Improved Lithium-ion Battery Performance”, Nature - Scientific Reports, 6:25860, pp. 1-8, 2016.

Yu Liu, Yefeng Yang, “Recent Progress of TiO2-based Anodes for Li Ion Batteries”, Journal of Nanomaterials, Hindawi Publishing Corporation, Article ID: 8123652, pp. 1-15, 2016.

Mengdi Cao, Man Zhang, Lili Xing, Qiang Wang, Xin-Yu Xue, “One-step Preparation of Pomegranate Sn/SnOx/nanocarbon Composites for Fabricating Ultrafast-charging/long-life Lithium-ion Battery”, Journal of Alloys and Compounds, 694, pp. 30-39, 2017.

Yang Yang, Jiaqi Li, Dingqiong Chen, Jinbao Zhao, “Spray Drying-assisted Synthesis of Li3VPO4/C/CNTs Composites for High-performance Lithium Ion Battery Anodes”, Journal of The Electrochemical Society, 164(1), pp. A6001-A6006, 2017.

Zhengjiao Liu, Pengqian Guo, Boli Liu, Wenhe Xie, Dequan Liu, Deyan He, “Carbon-coated Si Nanoperticles/reduced Graphene Oxide Multilayer Anchored to Nanostructured Current Collector as Lithium-ion Battery Anode”, Applied Surface Science, 396, pp. 41-47, 2017.

Ying Wang, Guozhong Cao, “Developments in Nanostructured Cathode Materials for High-performance Lithium-ion Batteries”, Advanced Materials, WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. kGaA Weinheim, 20, pp. 2251-2269, 2008.

Xuning Leng, Sufeng Wei, Zhonghao Jiang, Jianshe Lian, Guoyong Wang, Qing Jiang, ”Carbon-encapsulated Co3O4 Nanoparticles as Anode Materials with Super Lithium Storage Performance”, Nature - Scientific Reports, 5:16629, pp. 1-11, 2015.

Yeru Liang, Lifeng Cai, Luyi Chen, Xidong Lin, Ruowen Fu, Mingqiu Zhang, Dingcai Wu, “Silica Nanonetwork Confined in Nitrogen-doped Ordered Mesoporous Carbon Framework for High-performance Lithium-ion Battery Anodes”, Electronic Supplementary Material (ESI) for Nanoscale, The Royal Society of Chemistry, DOI:10.1039/C4NR06611A, 2015.

Chun Chen Yang, Yen Wei Hung, Shinjiang Jessie Lue, “The Carbon Additive Effect on Electrochemical Performance of LiFe0.5Mn0.5PO4/C Composite by A Simple Solid-state Method for Lithium Ion Batteries”, Batteries, MDPI Open Access Switzerland, 2, 18, pp. 1-12, 2016.

Chenxiang Wang, Jie Wang, Hanxing Chen, Ming Wen, Ke Xing, Shipei Chen, Qingsheng Wu, “An Interlayer Nanostructure of rGO/Sn2Fe-NRs Array/ rGO with High Capacity for Lithium Ion Battery Anodes”, Science China Materials, Science China Press and Springer-Verlag Berlin Heidelberg, vol.59, No.11 , pp. 927-937, 2016.

Minseong Ko, Sujong Chae, Jiyoung Ma, Namhyung Kim, Hyun Wook Lee, Yi Cui, Jaephil Cho, “Scalable Synthesis of Silicon-nanolayer-embedded Graphite for High-energy Lithium-ion Batteries”, Nature Energy, Article Number: 16113, pp. 1-8, 2016.

Qian Zhang, Shao Zhuan Huang, Jun Jin, Jing Liu, Yu Li, Hong En Wang, Li Hua Chen, Bin Jie Wang, Bao Lian Su, “Engineering 3D Bicontinuous Hierarchially Macro-mesoporous LiFe PO4/C Nanocomposite for Lithium Storage with High Rate Capability and Long Cycle Stability”, Nature - Scientific Reports, 6:25942, pp. 1-12, 2016.

Wanfeng Yang, Jiawei Wang, Wensheng Ma, Chaoqun Dong, Guanhua Cheng, Zhonghua Zhang, “Free-standing CuO nanoflake Arrays Coated Cu Foam for Advanced Lithium Ion Battery Anodes”, Journal of Power Sources, vol.333, pp. 88-98, 2016.

Yujing Sha, Xiaomin Xu, Li Li, Rui Cai, Zongping Shao, “Hierarchical Carbon-coated Acanthosphere-like Li4Ti5O12 Microspheres for High-power Lithium-ion Batteries”, Journal of Power Sources, vol.314, pp. 18-27, 2016.

Zunxian Yang, Kun Qian, Jun Lv, Wenhuan Yan, Jiahui Liu, Jingwei Ai, Yuxiang Zhang, Tailiang Guo, Xiongtu Zhou, Sheng Xu, Zaiping Guo, “Encapsulation of Fe3O4 Nanoparticles into N,S co-Doped Graphene Sheets with Greatly Enhanced Electrochemical Performance”, Nature - Scientific Reports, 6:27957, pp. 1-10, 2016.

You Guo Huang, Qi Chang Pan, Hong Qiang Wang, Zhi Xiong Yang, Guan Hua Yang, Yu Hua Chen, Qiang Wu, Qing Yu Li, “Sn/SnOx Embedded in Carbon Nanosheets as High-performance Anode Material for Lithium Ion Battery”, Ceramics International, 42, pp.4586-4593, 2016.

Weihan Li, Linchao Zeng, Ying Wu, Yan

Yu, “Nanostructured Electrode Materials for Lithium-ion and Sodium-ion Batteries via Electrospinning”, Science China Materials, Science China Press and Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 59(4), pp. 287-321, 2016.

Breitkopt, Swider Lyons, “Springer Handbook of Electrochemical Energy”, XXVI, 1016, ISBN: 978-3-662-46656-8, 2017.

Jelle Smekens, Rahul GopalaKrishnan, Nils Van den Steen, Noshin Omar, Omar Hegazy, Annick Hubin, Joeri Van Mierlo, “Influence of Electrode Density on The Performance of Li-ion Batteries: Experimental and Simulation Results”, Energies, MDPI Open Access Switzerland, 9, 104, pp. 1-12, 2016.

Ajon Kumar Mondal, “Electrode Materials for Lithium-ion Batteries and Supercapacitors, Thesis, Center for Clean Energy Technology, Faculty of Science”, University of Technology Sidney, Sidney, Australia, 2015.

Rahul Mukherjee, Rahul Krishnan, Toh Ming Lu, Nikhil Koratkar, “Nanostructured Electrodes for High-power Lithium Ion Batteries”, Nano Energy, 1, pp.518-533, 2012.

Paul V. Braun, Jiung Cho, James H. Pikul, William P. King, Huigang Zhang, High “Power Rechargeable Batteries”, Current opinion in Solid State and Materials Science, 16, pp. 186-198, 2012.

B. Ellis, P. Subramanya Herle, Y.H. Rho, L. F. Nazar, R. Dunlap, Laura K. Perry, D. H. Ryan, “Nanostructured Materials for Lithium-ion Batteries: Surface Conductivity vs. Bulk Ion/Electron Transport, Faraday Discussion”, The Royal Society of Chemistry, 134, pp.119-141, DOI:10.1039/b602698b, 2007.

Hyungkyu Han, Taeseup Song, Eung Kwan Lee, Anitha Devadoss, Yeryung Jeon, Jaehwan Ha, Yong Chae Chung, Young Min Choi, Yeon Gil, Jung, Ungyu Paik, “Dominant Factors Governing The Rate Capability of a TiO2 Nanotube Anode for High Power Lithium Ion Batteries”, Journal of American Chemical Society, 6(9), 8308-8315, 2012.

Dincer, Colpan, Kizilkan, Ezan, “Progress in Clean Energy: Novel Systems and Applications”, XVI, volume 2, 1184, ISBN: 978-3-319-17030-5, 2015.

Chahwan Hwang, Taejin Kim, Joongpyo Shim, Kyungwon Kwak, Kang Min Ok, Kyung Koo Lee, “Fast Ultrasound-assisted Synthesis of Li2MnSiO4 Nanoparticles for A Lithium-ion Battery”, Journal of Power Sources, 294, 522-529, 2015.

Liang Zhan, Suqing Wang, Liang Xin Ding, Zhong Li, Haihui Wang, “Binder-free Co-CoOx Nanowire Arrays for Lithium Ion Batteries with Excellent Rate Capability and Ultra-long Cycle Life”, Journal of Materials Chemistry A, 3, 19711-19717, 2015.

Melanie Chantal Adams, “Highly-conductive Cathode for Lithium-ion Battery Using M13 Phage – SWCNT Complex, Bachelor of Science Thesis Document, Department of Materials Science and Engineering”, Massachusetts Institute of Technology, Massachusetts, United States of America, 2013.

Zhenhai Wen, Suqin Ci, Shun Mao, Shumao Cui, Zhen He, Junhong Chen, “CNT@TiO2 Nanohybrids for High-performance Anode of Lithium-ion Batteries”, Nanoscale Research Letters, 8:449, 1-6, 2013.

Yinglin Xiao, Xiaomin Li, Jiantao Zai, Kaixue Wang, Yong Gong, Bo Li, Qianyan Han, Xuefeng Qian, “CoFe2O4-Graphene Nanocomposites Synthesized Through An Ultrasonic Method with Enhanced Performances as Anode Materials for Li-ion Batteries”, Nano-Micro Letters, 6(4), 307-315, 2014.

Arlavinda Rezqita, Raad Hamid, Sabine Schwarz, Hermann Kronberger, Atanaska Trifonova, “Conductive Additive for Si/Mesoporous Carbon Anode for Li-ion Batteries: Commercial Graphite vs Super C65”, The Electrochemical Society Transactions, 66(9), 17-27, 2015.

Chaojiang Niu, Meng Huang, Peiyao Wang, Jiashen Meng, Xiong Liu, Xuanpeng Wang, Kangning Zhao, Yang Yu, Yuzhu Wu, Chao Lin, Liqiang Mai, “Carbon-supported and Nanosheet-assembled Vanadium Oxide Microspheres for Stable Lithium-ion Battery Anodes”, Nano Research, Tsinghua University Press and Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 12274, 1-11, 2015.

Jianjun Song, Guangjie Shao, Zhipeng Ma, Guiling Wang, Jing Yang, “Synthesis of Hierarchial Conductive C/LiFePO4/ Carbon Nanotubes Composite with Less Antisite Defects for High Power Lithium-ion Batteries”, Electrochimica Acta, 178, 504-510, 2015.

P. A. Medina, H. Zheng, B.D. Fahlman, P. Annamalai, A. Swartbooi, L. Le Roux, M.K. Mathe, “Li4Ti5O12 / Graphene Nanoribbons Composite as Anodes for Lithium Ion Batteries”, Springer Plus, 4:643, 1-7, 2015.

A. Shahul Hameed, M.V. Reddy, M. Nagarathinam, Tomce Runcevski, Rober E. Dinnebier, Stefan Adams, B.V.R. Chowdari, Jagadese J. Vittal, “Room Temperature Large-scale Synthesis of Layered Frameworks as Low-cost 4V Cathode Materials for Lithium Ion Battries”, Nature - Scientific Reports, 5:16270, 1-11, 2015.

Shun Mao, Xingkang Huang, Jingbo Chang, Shumao Cui, Guihua Zhou, Junhung Chen, “One-step Continuous Synthesis of A Spherical Li4Ti5O12/Graphene Composite as An Ultra-long Cycle Life Lithium-ion Battery Anode”, Nature – NPG Asia Materials, 7:e224, 1-8, 2015. DOI:10.1038/am.2015. 120.

Sungun Wi, Hyungsub Woo, Sangheon Lee, Joonhyeon Kang, Jaewon Kim, Subin An, Chohui Kim, Seunghoon Nam, Chunjoong Kim, Byungwoo Park, “Reduced Graphene Oxide/Carbon Double-coated 3-D porous ZnO Aggregates as High-performance Li-ion Anode Materials”, Nanoscale Research Letters, 10(204), 1-8, 2015. DOI:10.1186/s11671-015-0902-7.

Ruisi Zhang, “Advanced Gel Polymer Electrolyte for Lithium-ion Polymer Batteries”, Master Thesis, Mechanical Engineering, Iowa State University, Ames, Iowa, United States of America, 2013.

K. Prasanna, T. Subburaj, Yong Nam Jo, Won Jong Lee, Chang Woo Lee, “Environment-friendly Cathodes Using Biopolymer Chitosan with Enhanced Electrochemical Behavior for Use in Lithium Ion Batteries”, Applied Materials and Interfaces, Journal of American Chemical Society, 7, 7884-7890, 2015. DOI:10.1021/am5084094.

Tianxiang Gao, “Conductive Polymeric Binder for Lithium-ion Battery Anode”, Master Thesis, Arizona State University, Tempe, Arizona, Unites States of America, 2015.

J.M. Tarascon, M. Armand, “Issues and Challenges Facing Rechargeable Lithium Batteries”, Nature, 414, 359-367, 2001.

Yanyan Zhang, Yuxin Tang, Wenlong Li, Xiaodong Chen, “Nanostructured TiO2-Based Anode Materials for High-performance Rechargeable Lithium-ion Batteries”, Chemistry Nano Materials, 00, pp. 1-13, 2016.

Susanto Sigit Rahardi, Abdul Halim Daulay, Syarif Hidayatullah, Bambang Sunendar Purwasasmita, “Pengembangan Sintesis Serbuk Lithium Manganat untuk Bahan Katoda Batere Lithium-ion,” Prosiding Seminar Nasional Keramik XII tahun 2013, Balai Besar Keramik, ISSN: 1693-7163, Kota Bandung, 57-62, 2013.

Bob Sianipar, Abdul Halim Daulay, Susanto Sigit Rahardi, Bambang Sunendar Purwasasmita, “Sintesis Lithium Titanium Aluminium Phospate sebagai Elektrolit Padat untuk Baterai Lithium-ion Menggunakan Metode Sol-Gel,” Prosiding Seminar Nasional Keramik XII tahun 2013, Balai Besar Keramik, ISSN: 1693-7163, Kota Bandung, 134-142, 2013.

Susanto Sigit Rahardi, “Pemodelan dan Simulasi Distribusi Muatan Pembawa Ionik pada Zat Padat Anisotropik Fiber Dua Dimensi,” Jurnal Teknologi Bahan dan Barang Teknik, 5(2), Balai Besar Bahan dan Barang Teknik, Kota Bandung, 67-74, 2015.

Susanto Sigit Rahardi, “Sintesis Litium Mangan Oksida melalui Metode Sol Gel dengan Bio-Template Selulosa- Bakteri sebagai Bahan Katoda Baterai Ion Litium,” Tesis Program Studi Magister Teknik Fisika, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung, Kota Bandung, 2017.
DOI: http://dx.doi.org/10.37209/jtbbt.v7i1.92

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Address:

Center for Material and Technical Product (B4T)

Jl. Sangkuriang No.14, Bandung, 40135, INDONESIA.

Email : jurnal.tbbt@b4t.go.id

Telp : +62-22-2504088

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

View My Stats